Regulamin

 

Regulamin sklepu www.piercemeupnow.pl 

 • 1. Postanowienia Ogólne 
 1. Niniejszy regulamin odnosi się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.piercemeupnow.pl.
 2. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.piercemeupnow.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań, NIP: 857-183-00-70, REGON: 301718575, e-mail: shop@piercemeupnow.pl, nr. tel.: 608711063,
  Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 4. Importer - PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań, NIP: 857-183-00-70, REGON: 301718575, e-mail: shop@piercemeupnow.pl, nr. tel.: 608711063 ,
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 8. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 12. Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
 13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 17. Załącznik 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.,
 18. Załącznik 2  – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 3. prowadzeniu Newslettera.
 1. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący zobligowany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: shop@piercemeupnow.pl
 3. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:
 1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami, a w sytuacjach prawem przewidzianych posiadają również wymagane certyfikaty.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Produktu.
 9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 10. Kupujący poinformowany o braku dostępności Produktów,  może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, wybrać odpowiednik uprzednio zamówionego Produktu lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 • 3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy oraz kosztów prowizji za skorzystanie z internetowych płatności o których mowa w pkt. 5 c) niniejszego paragrafu (PrzelewyShoper), które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 2. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. 
  Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 3. płatność za pobraniem

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego..

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1) danego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 .2) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem Blue Media S.A.

 

 • 4. DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską In Post lub do paczkomatów In Post
 2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
 3.  odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym
 1. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw dostępnym pod adresem www.piercemeupnow.pl/wysyłka i zależą od wybranej metody dostawy oraz wagi przesyłki.
 4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. W przypadku nieodebrania wysłanego Produktu, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i zwróci koszt zamówionego towaru z potraceniem kosztów wysyłki i zwrotu .
 • 5. REKLAMACJA
 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera In Post lub pracownika Poczty Polskiej albo przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu InPost. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę poprzez maila: shop@piercemeupnow.pl  Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, zdjęcie uszkodzonego produktu,  zdjęcie paragonu, datę  powstania wady oraz żądanie Kupującego.

W niektórych przypadkach sprzedający może zażądać przesłania reklamowanego produktu. Wówczas  Reklamacje należy kierować na adres: PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, uszkodzony produkt,  paragon, datę  powstania wady oraz żądanie Kupującego.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu, pod warunkiem zachowania produktu w szczelnie w zapieczętowanym, oryginalnym opakowaniu.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie będą wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Co nie podlega reklamacjom:

 1. Pragniemy przypomnieć, iż biżuteria złocona i posrebrzana/ rodowana podlega naturalnemu ścieraniu, wpływ na to ma częstotliwość noszenia, kontakt z wodą, perfumami oraz PH skóry. Zmiana barwy biżuterii nie wynika z wady produktu i nie podlega reklamacji. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne produktu spowodowane noszeniem, czy nieumiejętnym użytkowaniem i otwieraniem produktu.
  Tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, jak obchodzisz się z biżuterią, jak mocno lub luźno przykręcasz kulki/zapinasz kolczyk. W ten sposób łatwo ją zepsuć lub zgubić kulkę, za co nie możemy ponosić odpowiedzialności.
 • 5. ZWROT TOWARU
 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

Higiena jest dla nas priorytetem, dlatego też nigdy nie sprzedajemy biżuterii, która znajdowała się w czyichś rękach, z tego względu wszystkie nasze kolczyki  wysyłane są w zgrzanych, przezroczystych woreczkach, jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić, jednak nasze zasady higieny dopuszczają zwrot produktu tylko w zapieczętowanym nienaruszonym oryginalnym woreczku. Obejrzyj dokładnie produkt zanim otworzysz woreczek. Musisz pamiętać że jeśli otworzysz zapieczętowaną torebkę, produkt nie będzie mógł zostać zwrócony.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego pocztową lub mailową ( na adres: PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań,lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: shop@piercemeupnow.pl), w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 1

 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Kupujący proszony jest o upewnienie się, że odsyłane Produkty są właściwie zabezpieczone i nie ulegną zniszczeniu w trakcie transportu.
 2. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca uwzględnia zwroty produktów tylko w zapieczętowanych oryginalnych opakowaniach. Jeżeli oryginalne opakowanie zostało rozerwane - nie podlega on zwrotowi, ze względów higienicznych..
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu na wskazane konto bankowe Kupującego  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl 
 • 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również materiałów zamieszczanych przez Sprzedawcę na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.

 

 • 9. REGULAMIN VOUCHEROW 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy zgodnie z wybrana forma dostawy oferowanej przez sklep Pierce Me Up Now i do przyjęcia go do realizacji po wcześniejszej rezerwacji terminu w Studiu Piercingu Pierce Me Up Now z siedzibą w: 61-885 Poznań  ul. Półwiejska 17/10 w Poznaniu.
  2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
  3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Studiu Piercingu Pierce Me Up Now.
  4. Voucher może być zrealizowany w Studiu Piercingu Pierce Me Up Now zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Studiu Piercingu i sklepie z kolczykami Pierce Me Up Now.
  5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
  6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
  8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
  9. Termin ważności Vouchera nie może być  dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
 4. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Studiu Piercingu Pierce Me Up Now (tel. 600 085 958).
  2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
  4. Sprzedawca  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Sprzedawcę na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
  3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon wydany przy zakupie Vouchera.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
  3.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.hpiercemeupnow.pl. Sprzedawca  ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Sprzedawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl