Regulamin

Regulamin sklepu www.piercemeupnow.pl 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin odnosi się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.piercemeupnow.pl.
 2. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.piercemeupnow.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań, NIP: 857-183-00-70, REGON: 301718575, e-mail: shop@piercemeupnow.pl, nr. tel.: 600085958,
  Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 4. Importer - PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań, NIP: 857-183-00-70, REGON: 301718575, e-mail: shop@piercemeupnow.pl, nr. tel.: 600085958 ,
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 8. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 12. Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
 13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 17. Załącznik 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.,
 18. Załącznik 2  – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

 2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

 3. prowadzeniu Newslettera.
 1. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący zobligowany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: shop@piercemeupnow.pl
 3. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:
 1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami, a w sytuacjach prawem przewidzianych posiadają również wymagane certyfikaty.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Produktu.
 9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 10. Kupujący poinformowany o braku dostępności Produktów,  może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, wybrać odpowiednik uprzednio zamówionego Produktu lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy oraz kosztów prowizji za skorzystanie z internetowych płatności o których mowa w pkt. 5 c) niniejszego paragrafu (Przelewy24), które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Cena nie zawiera również kosztów ewentualnej sterylizacji, która jest usługą płatną dodatkowo.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 2. płatność internetowa – Przelewy24,(ta opcja jest chwilowo niedostępna).
 3. płatność za pobraniem.
 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1) danego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 .2) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.Przelewy24.pl, wykorzystywanej przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.
 6. W przypadku wyboru płatności elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przelewy24 - do wartości Zamówienia doliczana jest prowizja transakcyjna w wysokości 1,1%.

 

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską GLS,

 2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

 3. dostarczenie Produktów do wybranego punktu odbioru przesyłek Poczty Polskiej (Odbiór w PUNKCIE),
 1. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 3. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza 200 zł brutto Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki dostarczanej na terytorium Polski. Niniejsze dotyczy wyłącznie Zamówień opłaconych z góry.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw dostępnym pod adresem www.piercemeupnow.pl/wysyłka i zależą od wybranej metody dostawy oraz wagi przesyłki.
 5. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera GLS lub pracownika Poczty Polskiej albo przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu InPost. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej (w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, konieczne jest wówczas sporządzenie odpowiedniego protokołu) albo przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu InPost (w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, konieczny jest wówczas niezwłoczny kontakt z infolinią firmy InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000).

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. W celu potwierdzenia szkody produktu powstałej  podczas transportu niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera. Jeśli taka czynność nie była możliwa w czasie dostawy, skontaktuj się z Działem Obsługi Firmy Kurierskiej w celu złożenia zlecenia na spisanie takiego protokołu.  Spisanie protokołu szkody nie uruchamia procedury reklamacyjnej. Po spisaniu protokołu szkody należy skontaktować się z nami, abyśmy mogli złożyć oficjalną reklamację.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, zdjęcie uszkodzonego produktu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 
 2. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 4. Reklamacje należy kierować na adres:
  PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań, 
  lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: shop@piercemeupnow.pl
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 33 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu, pod warunkiem zachowania produktu w szczelnie w zapieczętowanym, oryginalnym opakowaniu.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne produktu spowodowane noszeniem, czy nieumiejętnym użytkowaniem i otwieraniem produktu.
 10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie będą wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 5. ZWROT TOWARU

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

Higiena jest dla nas priorytetem, dlatego też nigdy nie sprzedajemy biżuterii, która znajdowała się w czyichś rękach, z tego względu wszystkie nasze kolczyki  wysyłane są w zgrzanych, przezroczystych woreczkach, jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić, jednak nasze zasady higieny dopuszczają zwrot produktu tylko w zapieczętowanym nienaruszonym oryginalnym woreczku. Obejrzyj dokładnie produkt zanim otworzysz woreczek.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego pocztową lub mailową ( na adres: PM JEWELLERY Beata Karabin, ul. Półwiejska 17/10, 61-885 Poznań,lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: shop@piercemeupnow.pl), w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 1

 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Kupujący proszony jest o upewnienie się, że odsyłane Produkty są właściwie zabezpieczone i nie ulegną zniszczeniu w trakcie transportu.
 2. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca uwzględnia zwroty produktów tylko w zapieczętowanych oryginalnych opakowaniach. Jeżeli oryginalne opakowanie zostało rozerwane - nie podlega on zwrotowi, ze względów higienicznych..
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu na wskazane konto bankowe Kupującego  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.piercemeupnow.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również materiałów zamieszczanych przez Sprzedawcę na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl